هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی. 

 

800 2017