کلم ساخته شده با اوريگامي،

انگور ساخته شده با اوريگامي،

موز، ساخته شده با اوريگامي