نوسان ساخته شده با اوريگامي،

توده ابري که حاشيهاش سفيد است و قبل از رعد و برق در اسمان ظاهر ميشود ساخته شده با اوريگامي،