فرفره ساخته شده با اوريگامي،

چشمک ساخته شده با اوريگامي،