اوريگامي ساخته شده با 3 (سه)،

اوريگامي ساخته شده با 1 (يک)،

اوريگامي ساخته شده با 2 (دو)،